Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z307/17
Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:      39 187 505,98 PLN

Dofinansowanie:    38 001 895,98 PLN

Kwota dla AGH:     38 001 895,98 PLN

Wkład własny:      1 185 610,00 PLN